ࡱ F> P<KSKS*y qT( w%)D?,$h 8 +"]M8 Nm[^͑pxSR(oyf[yv) ~fN 2021t^^ yvS: yv Ty: yv#N: yv{t(2uevz): yvOXbUSMO(YNevz): yv;N{(Nevz): yvT\OUSMOvz : 3u6eeg: Nm[^yf[b/g@\6R v U_ N0yvW,gOo` N0yv;NxvzQ[Sxvzel N0yvxvzbg^(uWSMRof V0yvxvzbg N0;NxvzNXT TUS mQ0~9Q{ N06ea DhyvzyOo`SvQ[vsQNySfYl N0yvW,gOo` yvSS Ty yv OXb USMOUSMO TyUSMO'`( 1. 'YNb!h 2. yxb@b 3. ON 4. vQNT|NT|5u݋E-mailO0W@W yv#NY T'`+RQu t^gLR/Lyf[S/f[MO@bf[ NN5u݋Kb:gE-mailxvzWSeT yv{tUSMO TyNm[^yf[b/g@\T|NXosQ5u݋05373379993Kb:g/O0W@WNm[^*Y}vVn:SwЏOc%c-N_A766?bE-mailjnkjjzck@ji.shandong.cnyvT\O USMOyvwY eyv[be/f&T ce ~[ ] /f/&T ^g3uQ[be N0yv;NxvzQ[Sxvzel N0yvxvzbg^(uWSMRof V0yvxvzbg lxvzbJT:N_cOy vQNbgPge9hncNRfNnx[vxvzbgcO N0;NxvzNXT TUS ^SY Tt^eS z^@bf[NNLyLR]\OUSMO[bgvR '`!.s1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    mQ0~9Q{ h1~9egnёYl1.3uNNm[^oyf[xvzR~9_vDR2.y{~9egn1 "?evQNb>k2 USMOy{S0We0MWY3 vQNegnTh2~9/eQ{{yv TyT3uDR~9/eQy{~9/eQ~9/eQ1.Y92.Pge0Pg93.N090x0]e94.O95.VET\ONNAm96.QHr/e.s/Oo` Od/wƋNCgNR97.NXT91 RR92 N[T93 vQN8.{t99.vsQNR910.OS\Oxvz911.vQN[bg`Q USMO"RlQz t^ g e N06ea OXbUSMOa: USMOvz t^ g eR_S;N{a: USMOvz t^ g eNm[^yf[b/g@\~a USMOvz t^ g e DhyvzyOo`SvQ[vsQNySfYlf SfN1uSf yv#N~{z t^ g e  yvbbUSMOvz t^ g e R_S;N{vz t^ g e Nm[^yf[b/g@\vz t^ g e  PAGE \* MERGEFORMAT 1 "*,.02ƯjUF/-CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJo(aJ 5\)CJ4OJPJQJo(5mH sH nHtH\-CJ0OJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\-CJ0OJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\-CJ0OJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\-CJ0OJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\CJ0OJPJQJo(aJ5\-CJ0OJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\%CJ0OJPJQJo(aJ5nHtH\ 28:@BDFHJLTVƷzaF+4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\OJQJ5\OJQJ5\OJQJ5\OJQJ5\OJQJ5\CJ OJPJQJo(aJ 5\CJ OJPJQJo(aJ 5\-CJ OJPJQJo(aJ 5mH sH nHtH\%CJ OJPJQJo(aJ 5nHtH\  , z ѶkP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ : f h t ˰|cH31CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ " 0 v z ϴeP54CJ(OJPJQJ^Jo(aJ05>*mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ z | ~ ˲w^I4)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ(OJPJQJ^Jo(aJ05nHtH\)CJ(OJPJQJ^Jo(aJ05nHtH\1CJ(OJPJQJ^Jo(aJ05mH sH nHtH\)CJ(OJPJQJ^Jo(aJ05nHtH\CJ$o(aJ,5nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ(OJPJQJ^Jo(aJ05mH sH nHtH\4CJ(OJPJQJ^Jo(aJ05>*mH sH nHtH\   & lWB-)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\ & ( 4 6 ` b r t j[M>/ CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\-0JCJ OJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ(5nHtH\ ĵ|n_QB4CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\   $ & * , 4 6 8 > ƷqcTF8)CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\> @ D N P T V X \ ^ ` d f j l Ŷzk\M>/CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\l p r | ~ ôxiZK<-CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\ ôyj[L>/CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\  ʻ{l]J7(CJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\ CJOJPJQJo(aJ5 *\(CJOJPJQJo(aJ5 *nHtH\ "8:>@BFHPRnzʻ~o`Q>'-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\%CJOJPJQJo(aJ5nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\ z|˼paRD5&CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\-CJOJPJQJo(aJ5mH sH nHtH\ 02ŷ|m^PA3CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\268:XZ\`bdulO29CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\9CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\5o(nHtH\5H*o(nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\5\5\5H*o(mH sH nHtH\5\PJo(5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\CJ$aJ,5\5\CJOJPJQJaJ5\ ħyhWF5$!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\9CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\9CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\0J5o(nHtH\5H*o(nHtH\2CJOJPJQJ^Jo(aJ 56H*nHtH\]0J5o(nHtH\ $&.08:LPRTZ̻wfUD3$CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\ Z\bdjlrtz|ŷ}n`QC2!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\´zk]N@1CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\xi[L>/CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\ $&,.4òxi[L>/CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\46<>DHJLRTZ\bdjŷxi[L>/CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\jlrtz|ŷxi[L>/CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\ŷ}l[L>/CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\ ŷ}n`O>/CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\ $&,.46<@Bŷ}n`QC2!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\BDJLRTZ\bdjlrtz´zk]N@1CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\z~xi[L>/CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\òxi[L>/CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\ "$(ŷrcTE6'CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\9CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\9CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\0J5o(nHtH\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\CJOJQJ^Jo(aJ5\CJOJQJ^JaJ5\ (,6<XZ\`prtxõ|n`QC5CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\ƸpbTF7)CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\"&.0248BôxiZK<-CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\BDFHL\^`bfƷ~o`RD6CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\ŷ}o`QC5CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\,.0ŷ}oaRC5CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\026@BDFJTVXZ^lnŷ}oaSD5CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\nprvƷ~oaSE6CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\ ĵ{l^OA2CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\ JNP\^jlntxzĹufYL<-CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(5\0J5o(nHtH\9CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\0J5o(nHtH\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\CJOJPJQJaJ 5\CJOJPJQJo(aJ 5\ $(*6:öyiZJ9,CJOJPJQJo(5\!CJOJPJQJo(5nHtH\CJOJPJQJ^JaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJ^JaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJ^JaJ5\BX\^˾ufVC&9CJ OJPJQJ^Jo(aJ5KH,mH sH nHtH_H\%0JCJOJPJQJo(5nHtH\CJOJPJQJ^JaJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(aJ5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(5\CJOJPJQJo(5\}hO>-!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\1CJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\)CJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH \!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\0J5o(nHtH\ PT̻wfQ@/!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\)CJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\ VZ`dx|~.0246:̻o^SNHEB?UUU o(nHtHCJU0J5o(nHtH\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\)CJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\)CJOJPJQJ^Jo(aJ5nHtH\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\!CJOJPJQJ^Jo(aJ5\:<0J5o(nHtH\",.BDFHJL wdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$da$$da$$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ h " | ~ }cadG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$~ jH"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$  ( 6 b t wURA@&$If5&A$"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$"dhXDqYDqG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ jT>dXa$$$If5&dXa$$$If5&dXa$$$If5&$$If:V TT44l44l04f4@#e4 65 #5# ,$$If:V TT44l44l04f4 #e4 65Fa #  555a$$$If5&a$$$If5& a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5& ;(a$$$If5&$$If:V TT44l44l04f4 #e4 65\a #5555B  & ( * , 6 uba$$$If5&a$$$If5&Ffa$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5& 6 8 @ B a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&B D $$$If:V TT44l44l04f4 #e4 65ra Q #555H55%D P V X ^ ` f l n p zgbFfa$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5& p r ~ zgbFf,a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5& zuba$$$If5&Ff?a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5& 2$$If:V TT44l44l0 #e4 65Fa #  55} 5B$If5&a$$$If5& a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5& UB/a$$$If5&a$$$If5&$$If:V TT44l44l0 #e4 65Fa #  555":@DFHR|uba$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&FfRa$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5& |a$$$If5&a$$$If5&'a$$$If5&$$If:V TT44l44l0 #e4 65ra W #555N55%F3a$$$If5&$$If:V TT44l44l0#e4 650 #5u5a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&>+a$$$If5&$$If:V TT44l44l0 #e4 65\ & #5u5 55! 24a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&a$$$If5&468Z><1 & Fa$$A$C$$$If:V TT44l44l0#e4 65\ & #5u5 55! Z\^`dhf\Q & FC$$If & Fa$$A$r$$If:VTT44l44l0v*6#"5# & F$Ifa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ & F$If & FC$VDi$$If:VTT4l4l0$6!|!5! &wne\S a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfA$ & FC$VDr$$If:VTT44l44l0$6!|!5!&0:NPT\dlt| a$$$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFfe a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If &.6>FHLT a$$$If a$$$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf a$$$If a$$$IfT\dlt| a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFfK a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFfy a$$$If&.6>@DLT\dlt| a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If|~ a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf1 a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfFf$* a$$$If a$$$If$IfA$ & FC$VDFf_" a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If *,Z\^^ULC a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&F#  555 ^`rtv^ULC a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&F#  555 vx^ULC a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&F#  555 ^ULC a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&F#  555 ^ULC a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&F#  555 ^ULC a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&F#  555 ^U a$$$If$$If:V TT44l44l06&F#  555 $zqh a$$$If a$$$If a$$$If a$$$Ifr$$If:V TT44l44l06&#5&$&024G>5, a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 468DF>5, a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$IfFHJL^5, a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$If^`bdf,$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$If a$$$Iff a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfG>5, a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 >5, a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If5, a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$If,$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$IfG>5, a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 .0>5, a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If0246B5, a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$IfBDFHJ,$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$If a$$$IfJVXZ\ a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If\^nprG>5, a$$$If a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 rtv>5, a$$$If a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If5, a$$$If$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$If,$$If:V TT44l44l06&\Y#5 55 5 a$$$If a$$$If a$$$If icZKB a$$$Ifa$$WDx- `- $If a$$$If$If$$If:V TT44l44l06&0#5 5$If$IfLN^nvlc]W$If$If & FC$VD$$If:V TT44l44l0 6&0#5 5 a$$$Ifvxvi a$$ $If$$If:V TT44l44l0@$# /  / 5@$ a$$$Ifq$$If:V TT44l44l0@$#5@$ &$If$Ifq$$If:V TT44l44l0@$#5@$&(8vi a$$ $If$$If:V TT44l44l0< @$# /  / 5@$8: a$$ $Ifq$$If:V TT44l44l0@$#5@$yj[Ja$$4$WDX`$Ifa$$WDX`$Ifa$$WDX`$Ifa$$WDX`$If$Ifq$$If:V TT44l44l0@$#5@$Z\e\SJ a$$$If a$$$If & FC$VD$$If:V TT44l44l0 @$# /  / 5@$a$$4$WDX`$Ifa$$WD`$Ifq$$If:V TT44l44l0B D! 5D!a$$WD4`$Ifo$$If:V TT44l44l0D! 5D! a$$$Ifo$$If:V TT44l44l0D! 5D!R a$$$Ifq$$If:V TT44l44l0 D! 5D!RT a$$$Ifo$$If:V TT44l44l0D! 5D! a$$$Ifo$$If:V TT44l44l0D! 5D!a$$WD`$Ifq$$If:V TT44l44l03 D! 5D!X a$$$Ifo$$If:V TT44l44l0D! 5D!XZb a$$$Ifo$$If:V TT44l44l0D! 5D!bdza$$WD4`$Ifq$$If:V TT44l44l0ED! 5D!z| a$$$Ifo$$If:V TT44l44l0D! 5D!68:{nk_\ 9r 9r  9r {r  9r 9r & FC$VDo$$If:V TT44l44l0D! 5D! :< & FC$VD 0. A!#"$%S2P0p1809+p4,p5-p6.p7/R0P 0. A!#"$%S2P0p1809 0+p4,p5-p6.p7/R0P 0. A!#"$%S2P0p1809 0+p4,p5-p6.p7/R0P 0A .!# "$ %*2S2P0p1?09 00PP+p4,p5-p6.p7/R0P 0. A! #" $%*2S2P0p1?09 00PP+p4,p5-p6.p7/R& 66 666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_HV@Vh 1'dh[$XDd\$YDd$$@& CJ$5KH,^@^h 2'd[$XD\$YD$$@&CJ OJPJQJ5$A@$؞k=W[SONi@NnfhO> h 2 CharCJ OJPJQJ58 @8ua$$G$ 9r CJ@"u wcda$$G$ 9r @& $dN%dO&dP'dQCJ.@.vU_ 1dhCJ f@CfQ l z2Z4j Bz(B0n :< !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=> ~ 6 B D p |4Z&T|*^v$4F^f0BJ\rv&8RXbz:<?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ O$CalibriDejaVu Sans-([SOGz@Times New RomanS$ *Cx @ArialTimes New Roman- |8ўSO7lOeck\h[{SO; N[_GB2312; wiSO_GB2312uosthtf Qhtz'L !d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[ P)$P]2,8ƚ|'h7\=4>}?nK{V=^_'-sru`?w={a>|~}S=}}!~k~ 9|]6o]UTfs}4&ӽA.1 (())H* ( z0( * 3 ? (   r((? e,gFh 3C"  @ @ p !_Toc1516461878 _Toc44461962_Toc1827095160 _Toc903309595_Toc1186160542 _Toc490859951ApprovalProjectIdAndProjectNameUnitNameUnitTypeUnitContactName ContactPhone ContactEmail UnitAddressContactPostCodeProjectLeaderName1ProjectLeaderSexProjectLeaderBirthdayLeaderPositionAndProfessionalLeaderEducationAndDegreeLeaderSpecialtyProjectLeaderPhoneLeaderMobilePhoneProjectLeaderEmailLeaderResearchProjectChargeDeptNameChargementContactNameChargementContactPhoneChargementContactMobilePhoneChargementContactEmailProjectCooperateUnitProjectStartDateTimeProjectEndDateTimePutOfEndDateTime_Toc1569982095_Toc1998999623 _Toc831167729_Toc1315548371 OtherName1 OtherAge1 OtherHigh1 OtherStudy1OtherPosition1OtherWorkUnit1 OtherResult1 OtherName2 OtherAge2 OtherHigh2 OtherStudy2OtherPosition2OtherWorkUnit2 OtherResult2 OtherName3 OtherAge3 OtherHigh3 OtherStudy3OtherPosition3OtherWorkUnit3 OtherResult3 OtherName4 OtherAge4 OtherHigh4 OtherStudy4OtherPosition4OtherWorkUnit4 OtherResult4 OtherName5 OtherAge5 OtherHigh5 OtherStudy5OtherPosition5OtherWorkUnit5 OtherResult5 OtherName6 OtherAge6 OtherHigh6 OtherStudy6OtherPosition6OtherWorkUnit6 OtherResult6 OtherName7 OtherAge7 OtherHigh7 OtherStudy7OtherPosition7OtherWorkUnit7 OtherResult7 OtherName8 OtherAge8 OtherHigh8 OtherStudy8OtherPosition8OtherWorkUnit8 OtherResult8 OtherName9 OtherAge9 OtherHigh9 OtherStudy9OtherPosition9OtherWorkUnit9 OtherResult9 OtherName10 OtherAge10 OtherHigh10 OtherStudy10OtherPosition10OtherWorkUnit10 OtherResult10 OtherName11 OtherAge11 OtherHigh11 OtherStudy11OtherPosition11OtherWorkUnit11 OtherResult11_Toc1112165958Audit AuditYear AuditMonthAuditDay _Toc410543425 UnitOpinion ExpertYear ExpertMonth ExpertDayChargeDeptOpinionChargeDeptYearChargeDeptMonth ChargeDeptDayCertificateAdvice_Toc1878715685ChangeReasonLeaderChangeReasonLeaderYearChangeReasonLeaderMonthChangeReasonLeaderDayChangeReasonUnitChangeReasonUnitMonthChangeReasonUnitDayChangeReasonChargeDeptChangeReasonChargeDeptMonthChangeReasonChargeDeptDayChangeReasonDeptChangeReasonDeptYearChangeReasonDeptMonthChangeReasonDeptDay11::::BU^ Efpx*.26:>BIMQUY]ahlptx| "&*.26:BFJNRVZbfjnrvz(7ty~/O]`jo! ' - i l r  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~99BBBBEUa Efpx-159=AELPTX\`dkosw{ %)-159=EIMQUY]eimquy}/:x}FR^cmr$ * 0 j o u @$$If:V TT44l44l04f4#e4 65֞a Q #55555u55%Ff $$If:V TT44l44l0#e4 65֞a W #55555{55%Ff $$If:V TT44l44l0#e4 65֞a W #55555{55%Ff, $$If:V TT44l44l0 #e4 65֞a W #55555{55%Ff? $$If:V TT44l44l0 #e4 65֞a W #55555{55%FfR$$$If:V TT44l44l06:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ffe $$$If:V TT44l44l0J6:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff $$$If:V TT44l44l0P6:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff$$$If:V TT44l44l06:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff$$$If:V TT44l44l06:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff$$$If:V TT44l44l066:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. FfK$$$If:V TT44l44l06:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ffy$$$If:V TT44l44l0$6:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff$$$If:V TT44l44l0X6:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff$$$If:V TT44l44l0@6:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff$$$If:V TT44l44l0)6:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff1 $$$If:V TT44l44l0!6:ִB(~z ,D8B  55V55s5 559 5. Ff_"Oh+'0 uos Normal.dotmthtf1@VO@V#@Qs,@A0 L=WPS Office_11.1.0.10702_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht| (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.9958 Root Entry FWordDocument*0TableA,Data $WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 h !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~